Държавна администрация

PEP® помага на държавните служители да бъдат по-ефикасни и ефективни по време на работа.

Държавните служители работят под постоянния натиск на променящата се среда, стремейки се да задоволят очакванията за постигане на по-добри резултати. PEP® помага да се подобри ефективността им, променяйки завинаги начина, по който те работят. Чрез практически решения се съкращава времето за извършване на различни дейности, водещо до намаляване на разходите.

Подобрена производителност и ефикасност в работа

PEP® е световен лидер в подобряването на производителността и ефективността. Консултантите на PEP® имат опит в работата с местните и национални държавни структури в Нова Зеландия, Австрия и Англия.

През ноември 2001г., са подписани договори за обучение по програмата PEP® с цялата Европейска Комисия, всички Генерални дирекции, Съда на Европейските общности, Евростат, Служба за публикации и Сметната палата. Програмата PEP® ги подпомага при избора на подход за намаляване на административната тежест и създаването на по-ефикасни и ефективни начини на работа.

Програмата PEP® подпомага държавните служители:

  • По-добра организация: чрез организиране на работните места, оценка на личните трудови навици, усъвършенстване на работните процеси. Резултат, водещ до по-добро разбиране и изпълняване на отговорностите на служителите.
  • По-добро съответствие между индивидуалните цели и тези на отдела и организацията, което осигурява по-ефективно постигане на общите цели.
  • По-добро планиране: чрез използване на инструменти за планиране с цел правилно приоритизиране се осигурява изпълнението на най-важните дейности и задачи.
  • По-висока ефективност: чрез запознаване с теории и инструменти за повишаване на личната ефективност и тяхното прилагане се постигат измерими резултати.

Резултати и възвръщаемост на инвестициите

Резултатите, които програмата PEP® постигна с държавни структури:

  • Проучване преди старта на програмата показа, че служителите отделят средно по 15 часа седмично за обработване на информация свързана с работния процес (като организиране на документи и поща)
  • След въвеждане на принципите на PEP®, участниците отчитат средно по 7 часа седмично за обработване на информация свързана с работния процес.
  • За една организация от 900 служители, работещи по 48 седмици годишно, ако само 25% от служителите са обучени по програмата PEP®®, то за период от 5 години резултатът ще бъде 75 600 часа спестени на година.
  • Спечелените работни часове са преразпределени за работа по най-важните стратегическите дейности.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега