Програмата PEP®

Програмата за лична ефективност (PEP®) е световен лидер в сферата на бизнес ефективността.

PEP® е създадена преди повече от 30 години и оттогава постоянно се развива като подпомага компании, индустрии, сектори и правителства да повишат екипната си ефективност и по този начин да оптимизират възвръщаемостта от инвестиции в човешкия капитал.

Успехът на PEP®

Успехът на програмата PEP® се дължи на нейния уникален подход.

PEP® съчетава групови семинари с индивидуални коучинг сесии на работното място. Тази методология позволява на участниците да приложат на практика научените подходи по време на работа и да адаптират подходите спрямо индивидуалния си  стил на работа. Съпътстващият анализ на индивидуалния работен профил, който осъществяваме на 3 етапа от програмата – в началото й, след нейния край и няколко месеца по-късно, потвърждава дългосрочно повишаване на работната ефективност на обучените служители.

Участниците в PEP® научават как да се фокусират върху приоритетни за бизнеса и личния живот задачи. Те посвещават повече време и енергия в дейности с по-висока възвращаемост и многократно намаляват загубата на време за изпълнение на незначителни задачи.

PEP® коучери

Всеки водещ PEP® коучер има консултантски и обучителен опит с широк спектър от мултинационални клиенти.

PEP® не е универсална програма

В над 26 страни PEP® използва теоретична рамка, която се адаптира спрямо корпоративната култура на клиента и специфичните индивидуални изисквания.

PEP® хибриден модел на обучение

Програмата PEP® комбинира класическа форма на обучение с индивидуален коучинг.

В груповите сесии участниците имат възможност да оценяват от разстояние изградените модели на административни и управленски работни процеси. Те научават как да намерят начин за преустановяване на практиките, водещи до загуба на усилия и енергия, които неминуемо съпътстват съвременната работна среда.

Индивидуалният коучинг взима предвид личните предпочитания за стил на работа и предоставя най-добрите практики подходящи за личностната типология на всеки участник. Коучингът е подход, който подпомага процеса на трансформиране на знанието в действие. Индивидуалните коучинг сесии, включени в програмата PEP® осигуряват промяна в поведението, което води до трайни резултати.

По-голямата част от обучените в техниките на PEP® отчитат намаляване на нивото на стреса с 24%.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега