PEP® WPA

В началото на програмата, участниците получават въпросник за изграждане на индивидуален анализ на работния профил (PEP® WPA - Work Profile Analysis) . Получените резултати от PEP® WPA са основата, върху която PEP® коучерите адаптират теоретичната рамка на PEP® и обучителните сесии според индивидуалните нужди на участниците.

PEP® WPA – анализ на работния профил

PEP® WPA идентифицира най-важните проблеми в сферата на ефективността във Вашата организация. Тази информация Ви позволява да намалите разходите и в същото време да увеличите продуктивността на Вашите служители.

Нашият онлайн PEP® WPA дава задълбочен анализ на факторите, които влияят на ефективността, ефикасността и продуктивността във Вашата организация.

PEP® WPA ще ви даде "моментна снимка" на ефективността на екипите във Вашата организация. Мениджърите ще получат ясна представа за общата ефективност на своя екип и ниво на производителност. Вашите служители ще получат яснота относно личната си ефективност.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега